prev prev

Natuur

IMG_5850_verlichting_BW.JPG

Voor het gebied rondom Greenport Bikeway is een landschapsontwikkelingsplan ontwikkeld. Doel is om door diverse ontwikkelingen het werklandschap te laten verdwijnen in een karakteristieke openheid. Hierbij wordt onder andere Greenport Bikeway ontwikkeld. Mensen vanuit Horst-Sevenum en Venlo kunnen via deze zone optimaal in hun buitengebied komen en er recreƫren of naar hun werk gaan. Voor de verbinding en het fysieke gebruiksgemak wordt deze (snelweg)fietspad aangelegd.

Natuur rondom Greenport Bikeway
In de steeds veranderende omgeving van Klavertje 4 / Greenport Venlo is het belangrijk dat het fietspad herkenbaar is en blijft. Dit vraagt om een krachtig gebaar met een duidelijk begin- en eindpunt. Het begin- en eindpunt wordt gevormd door de NS-stations in Sevenum-Horst en Venlo. Het aanhaken op het openbaar vervoernetwerk vergroot de bereikbaarheid van het werklandschap en maakt het toegankelijker voor een breder publiek. De kracht van het fietspad zit in de lengte en eenduidigheid van profiel en kleurstelling.


Routenetwerk
Dit fietspad zorgt niet alleen voor een soepele verplaatsingen door het gebied, maar zorgt ook voor een goede aansluiting op andere interessante gebieden. Ter plaatse van de kruisingen met o.a. Groote Molenbeek, Sevenumseweg, Gekkengraaf, spoorwegovergang Heierhoevenweg en het Kerngebied Parc Zaarderheiken ontstaat een aaneengesloten recreatief routenetwerk. De route op zich is ook al een belevenis. Hoewel we spreken over een fietspad spreekt het voor zich dat dit pad ook gebruikt kan worden door wandelaars, paardrijders, menners, landbouwkundig verkeer, ed.

Laanbomen
De zuidelijke route van Greenport Bikeway is ca. 12 km lang en de noordelijke route is ca. 15 km lang. De route is aan weerszijden begeleidt door laanbomen. Hoewel er 243 bomen zijn gekapt om de Greenport Bikeway mogelijk te maken, zijn er tevens 500 bomen aangeplant. Op een locatie langs de Greenport Bikeway waar laanbomen niet in het landschap passen is gekozen voor knotwilgen. Afgezien van het feit dat mensen het als prettig ervaren om onder een laan door te fietsen, biedt een bomenlaan ook een visuele afscherming van de bedrijventerreinen ten zuiden van het spoor (TPW, railterminal en klaver 5). De gebruiksbeleving van de fietser wordt sterk verbeterd door het toevoegen van een laan. De bomenlaan zal fungeren als vliegroute voor vleermuizen. Er is een vliegroute beschikbaar tussen Ulfterhoek en de Newtonweg. Omdat Greenport Bikeway op diverse plaatsen aansluit op landschapselementen kunnen de vleermuizen vanuit hier weer andere routes inslaan.

IMG_5946_Dassenroute_BW.JPG

De das
Ter plaatse van het werklandschap liggen de manchetten van de klavertjes in S1. De manchetten die in de nabijheid van de Nieuw(st)e Berkt liggen worden zodanig ingericht dat deze zich als opgeworpen grondlichamen blijven onderscheiden van het oorspronkelijke maaiveld. Door de aanleg van de Greenport Bikeway is het leef- en foerageergebied van de das doorsneden. Om dit verlies goed te maken is er (eis vanuit Min. LNV) gemitigeerd. De mitigerende maatregelen zorgen ervoor dat de das zijn weg vindt tussen Kerngebied Parc Zaarderheiken en de Reulsberg. De das is gebaat bij lijnvormige landschapselementen die een doorgaande structuur vormen en zo min mogelijk onderbrekingen vertonen. Hij kan hierbij gebruik maken van de gehele noordelijke sport. De hagen die ten noorden van het fietspad zijn aangelegd evenals de manchetten zorgen voor de benodigde geleiding.

noordersloot_BW.JPG

Pluksingels (plukbos)
Naast de Greenport Bikeway zijn op 2 locaties pluksingels (plukbossen) aangelegd. Op deze plekken zijn er door een boomkweker vrucht- of nootdragende struiken en bomen geplant. Het is voorbijgangers toegestaan om hier noten en vruchten te plukken. De planten en bomen zijn ook allemaal te koop. Wanneer je dus een mooie plant ziet staan, kun je hier naar informeren bij de kweker.

Naast het feit dat mensen de noten en vruchten mogen plukken is een pluksingel ook interessant voor diverse diersoorten. De das en andere kleine zoogdieren kunnen bijvoorbeeld van het valfruit eten. Eekhoorns kunnen de noten eten, en vogels de bessen. De struiken en bomen bieden bovendien nestgelegenheid voor vogels.

Inrichting
De resterende gebieden worden ingericht met stijlkenmerken van de landschapstypen die omstreeks 1850-1900 ter plaatse aanwezig waren: verspreide bomen, boomgroepen en ruigte. Ook wordt er plek geboden aan boomteelt (plukbos) op ecologisch verantwoorde wijze en onder nader te bepalen voorwaarden. Tussen de klavers van het werklandschap zijn zones ingericht voor buffering en infiltratie van hemelwater. Deze verlagingen in het landschap worden doorgezet en sluiten aan op de Noordersloot. Ter plaatse van de kruising met het fietspad worden bruggen/duikers aangelegd en wordt het noordelijke talud van de Noordersloot flauwer. Een uitwisseling van aan vochtige/natte biotopen gebonden soorten kan hierdoor plaatsvinden. Slechts ten tijde van natte perioden zal er oppervlaktewater te zien zijn. In de drogere perioden zullen de maaiveldverlagingen droogvallen en deels begroeien met ruigte.

Bron: Landschapsplan (http://www.dcgv.nl/nl/nieuws/publicatie)

Proclaimer